Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Thông qua điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030

Ngày 06/7/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 115/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030.

Giao Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôntỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030và chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết.

Giao Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực, các Ban, Tổ đại biểu và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX, kỳ họp thứ 08 thông qua ngày 06 tháng 7 năm 2018 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

                                                           T.Trang (nguồn NQ 115/NQ-HĐND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan