Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, Hạng mục Nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến đường Gia Long, Đốc Phủ Yên, Đường số 8, đường dân sinh khu 3; Đường Trương Vĩnh Ký, Lê Lợi , Lê Văn Duyệt , Đốc Phủ Chỉ, Đồ Chiểu, Quang Trung, Phan Thanh Giản và đường Thống Chế Điều Bát (đoạn từ Phan Thanh Giản đến Trục chính trung tâm), hẻm bê tông rộng 3m, nạo vét kênh cù lao tròn+ cống dọc kinh và 04 bể xử lý nước thải

Ngày 21/5/2018 Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 972/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, Hạng mục Nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến đường Gia Long, Đốc Phủ Yên, Đường số 8, đường dân sinh khu 3; Đường Trương Vĩnh Ký, Lê Lợi , Lê Văn Duyệt , Đốc Phủ Chỉ, Đồ Chiểu, Quang Trung, Phan Thanh Giản và đường Thống Chế Điều Bát (đoạn từ Phan Thanh Giản đến Trục chính trung tâm), hẻm bê tông rộng 3m, nạo vét kênh cù lao tròn+ cống dọc kinh và 04 bể xử lý nước thải với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Đầu tư nâng cấp hạ tầng đô thị, thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn, tỉnh Vĩnh Long, Hạng mục Nâng cấp mặt đường, hệ thống thoát nước các tuyến đường Gia Long, Đốc Phủ Yên, Đường số 8, đường dân sinh khu 3; Đường Trương Vĩnh Ký, Lê Lợi , Lê Văn Duyệt , Đốc Phủ Chỉ, Đồ Chiểu, Quang Trung, Phan Thanh Giản và đường Thống Chế Điều Bát (đoạn từ Phan Thanh Giản đến Trục chính trung tâm), hẻm bê tông rộng 3m, nạo vét kênh cù lao tròn+ cống dọc kinh và 04 bể xử lý nước thải.

2. Địa điểm xây dựng: Thị trấn Trà Ôn, huyện Trà Ôn.

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách tỉnh (do Đài Phát thanh và Truyền hình Vĩnh Long hỗ trợ nộp vào ngân sách tỉnh là 50 tỷ đồng) và vốn ngân sách huyện Trà Ôn.

4. Dự toán xây dựng công trình:                           34.969.140.567 đồng.

- Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư (Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn) triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và lưu ý các kiến nghị của Sở Xây dựng tại Công văn số 559/SXD-QLXD ngày 08/5/2018.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Trà Ôn, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                 T.Trang (nguồn QĐ 972/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan