Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Về việc phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hệ thống giao thông nội bộ khu Công nghiệp Hòa Phú; Hạng mục: Vỉa hè đường N1, N2, N4, D3 và hệ thống thoát nước mặt đường N1, N2, N4; nền đường + Láng nhựa mặt đường N1, N2, N4, D3 (Giai đoạn mặt đường)

Ngày 21/5/2018 Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 982/QĐ-UBND về việc Phê duyệt Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hệ thống giao thông nội bộ khu Công nghiệp Hòa Phú; Hạng mục: Vỉa hè đường N1, N2, N4, D3 và hệ thống thoát nước mặt đường N1, N2, N4; nền đường + Láng nhựa mặt đường N1, N2, N4, D3 (Giai đoạn mặt đường) với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên công trình: Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hệ thống giao thông nội bộ khu Công nghiệp Hòa Phú; Hạng mục: Vỉa hè đường N1, N2, N4, D3 và hệ thống thoát nước mặt đường N1, N2, N4; nền đường + Láng nhựa mặt đường N1, N2, N4, D3 (Giai đoạn mặt đường).

2. Thuộc dự án: Đầu tư xây dựng công trình Hoàn thiện hệ thống xử lý nước thải và hệ thống giao thông nội bộ khu Công nghiệp Hòa Phú.

3. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ngân sách nhà nước (Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ có mục tiêu từ Chương trình Đầu tư hạ tầng Khu kinh tế ven biển, Khu kinh tế cửa khẩu, khu Công nghiệp, Cụm Công nghiệp, khu Công nghệ cao, Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao bao gồm Chi phí xây dựng và chi phí thiết bị là 90.000.000.000 đồng);

4. Dự toán xây dựng công trình: 55.741.934.597 đồng.

- Tổ chức thực hiện: Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Hòa Phú) triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước và thực hiện các kiến nghị của Sở Xây dựng tại công văn số 430/SXD-QLXD ngày 11/4/2018.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Công ty Cổ phần Hòa Phú và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                 T.Trang (nguồn QĐ 982/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan