Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Trường Mầm non Hoa Hồng 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh

Ngày 22/5/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 986/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh Thiết kế và Dự toán xây dựng công trình Trường Mầm non  Hoa Hồng 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh   

Nội dung điều chỉnh: điều chỉnh tổ chức tư vấn lập thiết kế và dự toán xây dựng công trình Trường Mầm non Hoa Hồng 1, phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh quy định tại Khoản 5 Quyết định số 256/QĐ-UBND, ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long, cụ thể như sau:

-  Theo quyết định 256/QĐ-UBND: Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Phát Lâm Sơn (TNHH). Nay điều chỉnh: Công ty Tư vấn đầu tư xây dựng Tân Lộc Thành (TNHH).

-  Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 256/QĐ-UBND, ngày 01/02/2018 của UBND tỉnh.

  Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện công trình theo quy định hiện hành của Nhà nước.

  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thị xã Bình Minh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng thị xã Bình Minh, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này,

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

H. Thắm (Nguồn Quyết định số 986/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan