Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Đính chính Quyết định số 957/QĐ-UBND, ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long

Ngày 22/5/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 983/QĐ-UBND về việc đính chính Quyết định số 957/QĐ-UBND, ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long.   

Nội dung đính chính: Đính chính tên chủ đầu tư tại Quyết định số 957/QĐ-UBND, ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long, cụ thể:

-  Tại Quyết định: Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên công trình công cộng Vĩnh Long (Chủ đầu tư). Nay đính chính: Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long (Chủ đầu tư).

-  Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 957/QĐ-UBND, ngày 18/5/2018 của UBND tỉnh Vĩnh Long.     

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Công ty Cổ phần công trình công cộng Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này. 

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

H. Thắm (Nguồn Quyết định số 983/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan