Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Về việc công bố tình trạng khẩn cấp tại Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 2, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ và công bố lệnh khẩn cấp đối với dự án Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ

Ngày 18/5/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 957/QĐ-UBND về việc công bố tình trạng khẩn cấp tại Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 2, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ và công bố lệnh khẩn cấp đối với dự án Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ.

Công bố tình trạng khẩn cấp tại Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 2, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ và công bố lệnh khẩn cấp đối với dự án Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3, xã Hòa Phú, huyện Long Hồ. Giao Công ty TNHH một thành viên công trình công cộng Vĩnh Long (Chủ đầu tư)  phối hợp Sở kế hoạch và Đầu tư, Thủ trưởng các Sở, ngành có liên quan và Ủy ban nhân dân huyện Long Hồ khẩn trương xây dựng Bãi chôn lấp rác hợp vệ sinh số 3 đảm bảo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,  Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên công trình công cộng Vĩnh Long và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

H.Thắm (Nguồn Quyết định số 957/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan