Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long

Ngày 03/5/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 835/QĐ-UBND về việc Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch xây dựng khu hành chính tỉnh và dân cư phường 9, thành phố Vĩnh Long, tại vị trí khu đất có diện tích 3.376m² (diện tích chính xác để giao đất xây dựng công trình, sau khi đo đạc thực tế sẽ xác định), theo quy hoạch được duyệt là chức năng đất để xây dựng nhà công vụ điều chỉnh sang đất trụ sở cơ quan (Kèm theo Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch do Sở Xây dựng lập).

          Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Cục trưởng Cục Thống kê, Giám đốc Ban Quản lý dự án các công trình dân dụng và công nghiệp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 9, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

                                                                      T.Trang (nguồn QĐ 835/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan