Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Chấp thuận chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030

Ngày 02/5/2018, Ông Lê Quang trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành văn bản số 1458/UBND-KTN về việc Chấp thuận chủ trương lập Chương trình phát triển đô thị toàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 theo Tờ trình của Giám đốc Sở Xây dựng số 494/TTr-SXD, ngày 23/4/2018.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Giám đốc Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Vĩnh Long triển khai, thực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; chú ý lập dự toán kinh phí và đề xuất nguồn kinh phí thực hiện cho Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, quyết định./.

                                                               T.Trang (nguồn CV 1458/UBND-KTN)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan