Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Quy định mới về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính.

Ngày 23/4/2018, Chính phủ ban hành Nghị định số 61/2018/NĐ-CP quy định về việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, cá nhân, với nội dung cụ thể như sau:

          Đối tượng áp dụng: các cơ quan giải quyết thủ tục hành chính; cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan có thẩm quyền, sỹ quan quân đội, sỹ quan công an đối với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an; Tổ chức, cá nhân có yêu cầu thực hiện thủ tục hành chính; Doanh nghiệp cung ứng dịch vụ bưu chính công ích, doanh nghiệp, cá nhân được thuê hoặc được ủy quyền thực hiện thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật.

          - Cán bộ, công chức, viên chức được giao nhiệm vụ hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ, giải quyết, trả kết quả giài quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại trụ sở Bộ phận Một cửa và tại cơ quan có thẩm quyền không được thực hiện các hành vi sau đây: Cửa quyền, sách nhiễu, gây phuền hà, khó khăn cho tổ chức, cá nhân thực hiện thủ tục hành chính; cản trở tổ chức, cá nhân lựa chọn hình thức nộp hồ sơ, nhận, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính theo quy định của pháp luật; ........

          - Hiệu lực thi hành: Quyết định số 09/2015/QĐ-CP ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, một cửqa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương hết hiệu lực kể từ ngày Nghị định này co01 hiệu lực thi hành; Việc tiếp nhận các hồ sơ, giấy tờ liên quan đến giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông cho tổ chức, cá nhân được thực hiện theo Nghị định này; không thực hiện các quy định về tiếp nhận văn bản đến tại các Điều 13,14 và 15 Nghị định số 110/2004/NĐ-CP ngày 08/4/2004 của Chính phủ về công tác văn thư.

          Nghị định có hiệu lực thi hành từ ngày 21/6/2018.

                                                                  T.Trang (nguồn NĐ 61/2018/NĐ-CP)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan