Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng Phường 5, thành phố Vĩnh Long.

Ngày 27/4/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 808/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng phường 5, thành phố Vĩnh Long, tại vị trí khu đất có diện tích 6.440,4m2 theo quy hoạch phân khu được duyệt là đất thương mại dịch vụ, điều chỉnh sang mục đích sử dụng đất trụ sở cơ quan, để giao đất cho Tòa án nhân dân thành phố Vĩnh Long xây dựng trụ sở làm việc (Kèm theo Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu xây dựng phường 5, thành phố Vĩnh Long do Sở Xây dựng lập).

          Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Phường 5, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

                                                                   T.Trang (nguồn QĐ 808/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan