Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Kế hoạch thực hiện Đề án “Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 24/4//2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 799/QĐ-UBND về Kế hoạch thực hiện Đề án "Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp" trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (đính kèm Kế hoạch).

Giao Giám đốc Sở Tư pháp chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành có liên quan tổ chức triển khai và thực hiện đúng theo nội dung Kế hoạch.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                 T.Trang (nguồn QĐ 799/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan