Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hội viên Hội Cựu chiến binh

Ngày 23/4/2018, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 778/QĐ-UBND Về việc phê duyệt kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hội viên Hội Cựu chiến binh.

Quyết định Phê duyệt Kế hoạch hỗ trợ nhà ở cho hội viên Hội Cựu chiến binh, với tổng kinh phí thực hiện là 6.500.000.000 đồng.

Quy định đối tượng được hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà ở: Gồm 138 đối tượng; trong đó, 112 đối tượng được hỗ trợ xây mới nhà ở và 16 đối tượng được hỗ trợ sửa chữa nhà ở, theo danh sách đính kèm của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có trách nhiệm phối hợp với thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch trên.  Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở: Lao động - Thương binh và Xã hội, Xây dựng, Tài chính, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

H. Thắm (nguồn Quyết định số 778/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan