Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Nhà ở và Thị trường bất động sản
Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo Nghị định số 100/2015/NĐ-CP ngày 20 tháng 10 năm 2015 của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg về Hướng dẫn cấp bù chênh lệch lãi suất thực hiện chính sách cho vay nhà ở xã hội theo quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP của Chính phủ về phát triển và quản lý nhà ở xã hội.

Như vậy các khoản cho vay được ngân sách nhà nước cấp bù chênh lậch lãi suất khi đáp ứng đầy đủ các điều kiện sau:

- Đã ký hợp đồng tín dụng và đã được giải ngân vốn vay tại các tổ chức tín dụng theo đúng quy định tại Nghị định số 100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.

- Đúng đối tượng và khách hàng vay vốn sử dụng vốn vay đúng Mục đích theo quy định của pháp luật.

- Là Khoản cho vay trong hạn tại thời điểm cấp bù chênh lệch lãi suất.

Trường hợp các Khoản cho vay (gồm cả gốc và lãi) bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ (trừ trường hợp các Khoản cho vay bị rủi ro do nguyên nhân bất khả kháng được gia hạn nợ theo quy định) thì không được cấp bù chênh lệch lãi suất đối với Khoảng thời gian vay bị quá hạn trả nợ hoặc được gia hạn nợ.

Trường hợp khách hàng vay vốn đã trả hết Phần nợ quá hạn và Khoản cho vay được xác định trở lại trạng thái trong hạn (khách hàng trả nợ đúng hạn từ kỳ trả nợ tiếp theo) thì khách hàng tiếp tục được cấp bù chênh lệch lãi suất theo quy định tại Nghị định số100/2015/NĐ-CP và hướng dẫn tại Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành từ ngày 20 tháng 5 năm 2018 và áp dụng đối với các Khoản giải ngân vốn vay từ ngày 10 tháng 12 năm 2015./.

                              Kim Ngân (Nguồn: Quyết định số 18/2018/QĐ-TTg)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan