Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh và thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh

Ngày 16/4/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 07/2018/QĐ-UBND Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long được ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh và thay thế Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh.

Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể sửa đổi tại các điều:

         Điều 4. Xác định kích thước, diện tích đất tối thiểu không đủ điều kiện để ở, sản xuất đối với phần diện tích còn lại sau khi bị thu hồi

Điều 18. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất nông nghiệp của hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp.

Điều 19. Hỗ trợ đào tạo, chuyển đổi nghề và tìm kiếm việc làm đối với trường hợp Nhà nước thu hồi đất ở kết hợp kinh doanh, dịch vụ của hộ gia đình cá nhân mà phải di chuyển chỗ ở

Đồng thời, Tổ chức thực hiện được giao: Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các sở, ban, ngành có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai và hướng dẫn thực hiện Quyết định này; Giám đốc Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh tổ chức việc cho vay đối với người lao động bị thu hồi đất theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước; Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện bổ sung đại diện của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội vào tham gia Hội đồng thẩm định phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư của huyện, thị xã, thành phố để thực hiện các nhiệm vụ quy định tại quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 02 tháng 5 năm 2018.

Quyết định số 01/2017/QĐ-UBND, ngày 08/02/2017 của UBND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long ban hành kèm theo Quyết định số 18/2014/QĐ-UBND, ngày 30/9/2014 của UBND tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực thi hành kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực thi hành.

Những trường hợp bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trước ngày Quyết định này có hiệu lực thi thành, nếu chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thì được thực hiện theo quy định của quyết định này./.

                                                              (Hải Yến nguồn QĐ 07/2018/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan