Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ chợ Tầm Vu - Đường tỉnh 908, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

Ngày 16/4/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 721/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đường từ chợ Tầm Vu - Đường tỉnh 908, xã Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, cụ thể tại Khoản 9 Điều 1 của Quyết định số 2579/QĐ-UBND, ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh, như sau:       

Tại Quyết định

Điều chỉnh

Vốn ngân sách Nhà nước (Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới hỗ trợ chi phí xây dựng khoảng 11.000 triệu đồng; Phần còn lại sử dụng ngân sách huyện Bình Tân và nguồn vốn vận động nhân dân đóng góp).

Vốn ngân sách Nhà nước (Ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng khoảng 11.000 triệu đồng; Phần còn lại sử dụng ngân sách huyện Bình Tân và nguồn vốn vận động nhân dân đóng góp).

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2579/QĐ-UBND, ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                              (T.Trang nguồn QĐ 721/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan