Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định đề cương dự án Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Long năm 2018

Ngày 16/4/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 722/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng xét duyệt, thẩm định đề cương dự án "Báo cáo công tác bảo vệ môi trường tỉnh Vĩnh Long năm 2018", bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Roãn Ngọc Chiến, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Hội đồng;

2. Ông Nguyễn Văn Đấu, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Phó Chủ tịch Hội đồng;

3. PGS.TS. Phùng Chí Sỹ, Giám đốc Trung tâm Công nghệ Môi trường, Ủy viên phản biện;

4. Bà Huỳnh Thị Hà Thủy, Chi cục trưởng Chi cục Bảo vệ Môi trường, Ủy viên phản biện;

5. Ông Đặng Văn Lượng, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên;

6. Ông Hồ Văn Đường, Phó Giám đốc Sở Tài chính, Ủy viên;

7. Ông Nguyễn Văn Còn, Phó Giám đốc Sở Công thương, Ủy viên;

8. Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Ủy viên;

9. Ông Trần Hoài Hiệp, Phó Giám đốc Sở Xây dựng, Ủy viên;

10. Ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế, Ủy viên;

11. Ông Lữ Văn Phước Lượng, Chuyên viên Phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh, Ủy viên;

12. Ông Võ Quốc Bảo, Phó Trưởng phòng Thẩm định – Đánh giá tác động môi trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Thư ký;

13. Bà Nguyễn Thị Thanh Tiền, Phó Trưởng phòng Tổng hợp, Chi cục Bảo vệ Môi trường, Thư ký.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Thủ trưởng các sở, ban ngành tỉnh có liên quan và các ông (bà) có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                              (T.Trang nguồn QĐ 722/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan