Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đường vào Khu Công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long

Ngày 13/4/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 708/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình  Đường vào Khu Công nghiệp Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long.

Theo Quyết định thực hiện điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình đường vào Khu công nghiệp Bình Minh tỉnh Vĩnh Long. Cụ thể tại Khoản 10, Khoản 12 Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh Vĩnh Long, như sau:

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư:

                                                                       Đơn vị tính: đồng

STT

Hạng mục chi phí

Theo Quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 24/9/2015

Điều chỉnh

I

Chủ đầu tư (Ban QL các Khu công nghiệp Vĩnh Long)

 

11.741.481.000

II

Chủ đầu tư (Ban QL dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông)

75.896.858.000

83.558.124.900

1

Chi phí xây dựng

38.176.557.000

48.050.609.000

2

Chi phí QLDA

630.090.000

873.156.000

3

Chi phí tư vấn ĐTXD

2.148.516.000

3.021.836.000

4

Chi phí khác

1.135.516.000

1.808.126.000

5

Chi phí dự phòng

8.409.555.000

2.336.406.000

6

Chi phí bồi thường GPMB

25.396.624.000

27.467.991.900

 

Tổng cộng

75.896.858.000

95.299.605.900

 

2. Điều chỉnh tiến độ thực hiện: theo quyết định số 1824/QĐ-UBND ngày 24/9/2015 thực hiện đến năm 2017, nay điều chỉnh thực hiện đến năm 2018.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1824/QĐ-UBND, ngày 24/9/2015 của UBND tỉnh.

Chủ đầu tư triển khai thực hiện đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước và kiến nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư tại Tờ trình số 553/TTr.SKHĐT-KT, ngày 23/3/2018.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

H. Thắm (nguồn Quyết định số 708/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan