Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Về việc phê duyệt Dự toán dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo

Ngày 10/4/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 696/QĐ-UBND Về việc phê duyệt Dự toán dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo.

Quyết định phê duyệt Dự toán dự án Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo với các nội dung chủ yếu như sau:

1. Tên dự án: Đầu tư trang thiết bị Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long sử dụng vốn vay ODA của Chính phủ Áo.

2. Chủ đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long.

3. Nhà thầu lập dự toán: Công ty cổ phần tư vấn xây dựng Vĩnh Long.

4. Nguồn vốn đầu tư: Vốn ODA của Chính phủ Áo và vốn đối ứng do Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long tự cân đối trong ngân sách địa phương theo tiến độ thực hiện dự án.

5. Địa điểm đầu tư: Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long - Địa chỉ: Phường 4, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

6. Nhóm dự án: Nhóm B.

7. Quy mô hạng mục đầu tư: Mua sắm, lắp đặt trang thiết bị y tế phục vụ nhu cầu chẩn đoán và điều trị bệnh và Hướng dẫn sử dụng và chuyển giao công nghệ cho các cán bộ sử dụng thiết bị.

8. Tổng dự toán dự án: 367.495.482.520 đồng (tương ứng 13.156.607 Euro)

Tổ chức thực hiện: Bệnh viện đa khoa tỉnh Vĩnh Long (Chủ đầu tư) triển khai thực hiện dự án theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

H. Thắm (nguồn Quyết định số 696/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan