Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 (điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án đường tỉnh 907 đoạn qua huyện Vũng Liêm)

Ngày 10 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 695/QĐ-UBND phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 (điều chỉnh cục bộ quy hoạch dự án đường tỉnh 907 đoạn qua huyện Vũng Liêm).

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020 (điều chỉnh cục bộ quy hoạch Dự án Đường tỉnh 907 qua địa bàn huyện Vũng Liêm), cụ thể như sau:

1. Điều chỉnh cục bộ 2 đoạn Dự án Đường tỉnh 907, tuyến từ km70+474 - km72+220 (thuộc ấp Bà Đông, xã Trung Chánh, huyện Vũng Liêm) và từ km74+496 - km75+474 (thuộc ấp Quang Diệu xã Tân Quới Trung, huyện Vũng Liêm), chiều dài 2 đoạn tuyến này sau điều chỉnh giảm 858m.

          2. Đối với 2 đoạn (cũ) tuyến từ km70+474-km72+220 và từ km74+496-km75+474 bám theo đường hiện trạng, đầu tư theo quy mô mặt đường láng nhựa 3,5m – theo Công văn số 1129/UBND-KTTH, ngày 06/4/2018 của Chủ tịch UBND tỉnh, để phù hợp với quy hoạch nông thôn mới của địa phương đã được phê duyệt.

          Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2484/QĐ-UBND, ngày 28/12/2011 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long về Phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020.

          Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm thực hiện các thủ tục về đầu tư công trình sau khi được điều chỉnh theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

          Đồng thời giao Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Giám đốc Sở Giao thông Vận tải, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm thực hiện trình tự, thủ tục điều chỉnh, bổ sung quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, đảm bảo đúng trình tự, thủ tục của pháp luật về đất đai; trình UBND tỉnh thu hồi và giao đất để Chủ đầu tư triển khai Dự án đúng kế hoạch đã đề ra.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Vũng Liêm chủ trì, phối hợp với Giám đốc các sở: Giao thông Vận tải, Tài nguyên và Môi trường và các ngành có liên quan tổ chức công khai cho người dân trong vùng Dự án theo đúng quy định của pháp luật;

Giám đốc Sở Giao thông Vận tải phối hợp với Chủ tịch Ủy ban nhân huyện Vũng Liêm chỉ đạo triển khai thi công, công trình theo đúng quy định.

          Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

Hải Yến (Nguồn: QĐ 695/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan