Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân

Ngày 05 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 665/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân. Theo đó:

Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Trung học cơ sở Nguyễn Văn Thảnh, huyện Bình Tân, cụ thể tại Điểm 4.1 Khoản 4 Điều 1 của Quyết định số 2575/QĐ-UBND, ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh, như sau:       

Điều chỉnh nội dung phần xây dựng

Tại Quyết định

Điều chỉnh

- Cải tạo khối 06 phòng học hiện trạng và nhà nghỉ giáo viên.

 

- Xây dựng khối hành chính quản trị và phục vụ học tập; khối 04 phòng học và các phòng học bộ môn (phòng học bộ môn hóa - sinh, phòng học bộ môn vật lý – công nghệ, phòng học ngoại ngữ, phòng học tin học).

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

- Cải tạo khối 06 phòng học hiện trạng và cải tạo nhà nghỉ giáo viên thành hội trường.

- Xây dựng khối hành chính quản trị và phục vụ học tập; khối 04 phòng học và các phòng học bộ môn (phòng học bộ môn hóa - sinh, phòng học bộ môn vật lý – công nghệ, phòng học ngoại ngữ, phòng học tin học).

- Xây dựng các hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2575/QĐ-UBND, ngày 05/12/2017 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Bình Tân và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Hải Yến (Nguồn: QĐ 665/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan