Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường nhựa từ số 4 đến Cầu Ba Cò, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít.

Ngày 02 tháng 4 năm 2018, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 625/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường nhựa từ số 4 đến Cầu Ba Cò, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít,

Điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng công trình Đường nhựa từ số 4 đến Cầu Ba Cò, xã Tân An Hội, huyện Mang Thít, cụ thể tại Khoản 8; Khoản 9 Điều 1 của Quyết định số 1651/QĐ-UBND, ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh, như sau:       

1. Điều chỉnh tổng mức đầu tư (Khoản 8, Điều 1)

Đơn vị: đồng

Nội dung

Tại Quyết định

Điều chỉnh

- Chi phí xây dựng

6.000.000.000

8.000.000.000

- Chi phí quản lý dự án

150.000.000

250.000.000

- Chi phí tư vấn đầu tư xây dựng

500.000.000

760.000.000

- Chi phí khác

50.000.000

590.000.000

- Chi phí dự phòng

1.000.000.000

600.000.000

- Chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng

800.000.000

800.000.000

Tổng

8.500.000.000

11.000.000.000

2. Điều chỉnh nguồn vốn (Khoản 9, Điều 1)

Tại Quyết định

Điều chỉnh

Vốn ngân sách nhà nước (ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng 6 tỷ đồng; các chi phí còn lại sử dụng ngân sách huyện Mang Thít

Vốn ngân sách nhà nước (ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng 5,6 tỷ đồng; các chi phí còn lại sử dụng ngân sách huyện Mang Thít

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1651/QĐ-UBND, ngày 07/9/2015 của UBND tỉnh.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Mang Thít, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Mang Thít và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

Kim Ngân (Nguồn: QĐ 625/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan