Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Chủ trương đầu tư dự án Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Nhằm góp phần tăng cường khả năng lưu thông và đảm bảo an toàn giao thông trong cả ngày và đêm, hiện đại hóa công tác quản lý ngành, nâng cao năng lực cạnh tranh trong hoạt động vận tải, góp phần thúc đẩy ngành phát triển, hoàn chỉnh mạng lưới giao thông nông thôn, góp phần thực hiện các tiêu chí trong xây dựng nông thôn mới, tạo điều kiện thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương, ứng phó với biến đổi khí hậu và tăng trưởng xanh.

Ngày 20/3/2018, Ông Lê Quang Trung đã ký ban hành Quyết định số 526/QĐ-UBND Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với các nội dung như sau:             

Chủ đầu tư dự án: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông.

Nội dung đầu tư: Thí điểm lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng công cộng và đèn cảnh báo an toàn giao thông sử dụng năng lượng mặt trời thí điểm trên một số đoạn tuyến đường Quốc lộ 1A, tuyến tránh Quốc lộ 1A và Quốc lộ 53 đoạn qua tỉnh Vĩnh Long.

Quy mô đầu tư: Tổng chiều dài các đoạn tuyến thí điểm lắp đặt là 6,23 km được lắp đặt 314 bộ đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời, cụ thể như sau:

- Tuyến tránh Quốc lộ 1A :

Lý trình từ km 2035+200 đến km 2037+310,91, lắp đặt 108 bộ đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời trên 108 cột đèn đơn, bố trí đối xứng dọc hai bên đường, khoảng cách trung bình giữa 2 trụ đèn là 35 m.

- Tuyến Quốc lộ 1A:

+ Đoạn 1: Lý trình từ km 2043+300 đến km2 044+100, lắp đặt 52 bộ đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời trên 52 cột đèn đơn, bố trí đối xứng dọc hai bên đường, khoảng cách trung bình giữa 2 trụ đèn là 35 m.

+ Đoạn 2: Lý trình từ km 2048+200 đến km 2049+600, lắp đặt 90 bộ đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời trên 90 cột đèn đơn, bố trí đối xứng dọc hai bên đường, khoảng cách trung bình giữa 2 trụ đèn là 35 m.

- Tuyến Quốc lộ 53:

+ Đoạn 1: Lý trình từ km 18+700 đến km 19+950, lắp đặt 42 bộ đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời trên 42 cột đèn đơn, bố trí so le nhau dọc hai bên đường, khoảng cách trung bình giữa 2 trụ đèn là 60 m.

+ Đoạn 2: Lý trình từ km 23+000 đến km 23+660, lắp đặt 22 bộ đèn LED sử dụng năng lượng mặt trời trên 22 cột đèn đơn, bố trí so le nhau dọc hai bên đường, khoảng cách trung bình giữa 2 trụ đèn là 60 m.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Giao Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông khai thực hiện dự án theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Đồng thời giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Giám đốc Sở Giao thông vận tải, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.  

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

 

                                                                        Hải Yến (nguồn QĐ 526/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan