Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 23/3/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 585/QĐ-UBND về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu lập Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Các nội dung cụ thể của kế hoạch lựa chọn nhà thầu như Phụ lục 1 đính kèm.

 

Giao Sở Công thương (Chủ đầu tư) triển khai lựa chọn nhà thầu đúng theo các quy định hiện hành của Nhà nước.

 

Theo đó, phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Công thương, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                                       (T.Trang nguồn QĐ 585/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan