Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh dự án đầu tư Bệnh viện Sản Nhi tỉnh Vĩnh Long

Ngày 23/3/2018, Ông Nguyễn Văn Quang – Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 580/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bệnh viện Sản nhi tỉnh Vĩnh Long, cụ thể thay đổi nhà đầu tư tại Quyết định số 1714/QĐ-UBND, ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh Vĩnh Long, (cụ thể có phụ lục chi tiết kèm theo).

 Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1714/QĐ-UBND, ngày 03/8/2017 của UBND tỉnh.

                Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng thực hiện điều chỉnh Giấy chứng nhận đầu tư; hướng dẫn nhà đầu tư thực hiện thủ tục điều chỉnh các văn bản, hồ sơ liên quan đến thuê đất, báo cáo đánh giá tác động môi trường; thủ tục điều chỉnh giấy phép xây dựng và các văn bản khác có liên quan theo quy định.

                                Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                          (T.Trang nguồn QĐ 580/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan