Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Tặng Bằng khen cho các tập thể hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao ước thi đua cụm, khối năm 2017

Ngày 19/3/2018, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 520/QĐ-UBND về việc Tặng Bằng khen cho 97 tập thể (có danh sách kèm theo) đã hoàn thành tốt các chỉ tiêu giao ước thi đua cụm, khối năm 2017.

Tiền thưởng kèm theo là 2.600.000 đồng/tập thể, được chi từ Quỹ khen thưởng của tỉnh.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thường trực Hội đồng Thi đua khen thưởng tỉnh, các tập thể có tên trong Danh sách tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                     (T.Trang nguồn QĐ 520/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan