Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Điều chỉnh danh mục công trình lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hỏa táng tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer năm 2018 và năm 2019

Ngày 16/3/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 516/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh danh mục công trình lắp đặt hệ thống xử lý khí thải lò hỏa táng tại các chùa Phật giáo Nam tông Khmer năm 2018 và năm 2019, theo nội dung đề nghị tại Tờ trình số 53/TTr-BDT, ngày 28/02/2018 của Trưởng ban Ban Dân tộc, cụ thể như sau:

1. Năm 2018: Tổng kinh phí thực hiện: 551.877.405 đồng.

- Lò hỏa táng Chùa Gia Kiết, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn. Kinh phí thực hiện 183.959.135 đồng.

- Lò hỏa táng Chùa Cần Thay, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn. Kinh phí thực hiện 183.959.135 đồng.

- Lò hỏa táng Chùa Giữa, xã Tân Mỹ, huyện Trà Ôn. Kinh phí thực hiện 183.959.135 đồng.

            2. Năm 2019: Tổng kinh phí thực hiện: 735.836.540 đồng.

- Lò hỏa táng Chùa Tòa Sen, xã Đông Thành, thị xã Bình Minh. Kinh phí thực hiện 183.959.135 đồng.

- Lò hỏa táng Chùa Mỹ Bồn, Phường Cái Vồn, thị xã Bình Minh. Kinh phí thực hiện 183.959.135 đồng.

- Lò hỏa táng Chùa Kỳ Son, xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình. Kinh phí thực hiện 183.959.135 đồng.

- Lò hỏa táng Chùa Mới, xã Trà Côn, huyện Trà Ôn. Kinh phí thực hiện 183.959.135 đồng.

            Đồng thời, Giao Trưởng Ban dân tộc tỉnh triển khai thực hiện nội dung tại Điều 1 của Quyết định này, đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

            Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng UBND tỉnh; Trưởng Ban dân tộc tỉnh; Giám đốc Sở: Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Xây dựng; Chủ tịch UBND: huyện Tam Bình, huyện Trà Ôn và thị xã Bình Minh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                     (T.Trang nguồn QĐ 516/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan