Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Thu hồi nhà số 4, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long

Ngày 16/3/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 512/QĐ-UBND về việc Thu hồi nhà số 04, đường Nguyễn Huệ, phường 2, thành phố Vĩnh Long - trước đây là khu tập thể Công ty Cổ phần Du lịch Cửu Long bàn giao cho Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở quản lý; ký hợp đồng cho thuê với các hộ ở khu tập thể, nay căn nhà này đã hết hạn sử dụng, xuống cấp nghiêm trọng, các hộ thuê nhà ở đã di dời đến nơi ở mới.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Tài chính, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Giám đốc Trung tâm Quản lý và Phát triển nhà ở, Chủ tịch Ủy ban nhân dân phường 2, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

                                                     (T.Trang nguồn QĐ 512/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan