Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Kiện toàn Ban Điều hành Dự án “Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long,giai đoạn 2016 - 2020”

Ngày 16/3/2018, Ông Lữ Quang Ngời – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 508/QĐ-UBND về việc Kiện toàn Ban Điều hành Dự án "Nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa của doanh nghiệp tỉnh Vĩnh Long, giai đoạn 2016 - 2020" (gọi tắt là Ban Điều hành) gồm các ông, bà có tên sau đây:

1.   Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Trưởng ban;

2.   Ông Nguyễn Văn Giới, Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ - Phó Trưởng ban thường trực;

3.   Ông Vũ Ngọc Tú, Phó Giám đốc Sở Công Thương - Phó Trưởng ban;

4.   Bà Nguyễn Thị Hoàng Hoa, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Phó Trưởng ban;

Các ủy viên:

5.   Ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh;

6.   Ông Nguyễn Công Tuấn, Phó Giám đốc Sở Y tế;

7.   Ông Nguyễn Văn Liêm, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

8.   Ông Văn Hữu Huệ, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư;

9.   Ông Đặng Quang Tấn, Phó Trưởng Ban Quản lý các khu công nghiệp;

10.    Ông Lê Đức Hoành, Phó Cục trưởng Cục Thống kê;

11.    Ông Nguyễn Tường Nam, Chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ tỉnh;

12.    Ông Trần Thiện Thành, Chủ tịch Hiệp hội Doanh doanh nghiệp tỉnh.

13.    Bà Nguyễn Thị Kim Chi, Chuyên viên Phòng Văn hóa - Xã hội, Văn phòng UBND tỉnh;

14.     Ông Trần Hoàng Dũng, Trưởng phòng Kinh tế Tổng hợp - Sở Xây dựng;

15.    Ông Nguyễn Văn La, Phó Chi cục trưởng Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ;

Tổ thư ký:

16.    Bà Nguyễn Ngọc Mai, Phó Trưởng Phòng Quản lý Chất lượng, Chi cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng, Sở Khoa học và Công nghệ - Tổ trưởng.

17.    Ông Lê Thanh Phong, Giám đốc Trung tâm Khuyến công và Tư vấn công nhiệp, Sở Công Thương.

18.    Bà Huỳnh Kim Luyến, Phó Trưởng phòng Tài chính Kế hoạch, Sở Khoa học và Công nghệ. 

19.    Bà Lê Thị Thu Hiền, Chuyên viên Sở Tài chính.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                     (T.Trang nguồn QĐ 508/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan