Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Kế hoạch vốn Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

Ngày 15/3/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 499/QĐ-UBND về việc Phê duyệt kế hoạch vốn Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018, với các nội dung như sau:

1. Kế hoạch vốn ngân sách Trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 là 78.535 triệu đồng , trong đó: Vốn đầu tư phát triển 54.169 triệu đồng và vốn sự nghiệp 24.366 triệu đồng,

2. Phân khai chi tiết nguồn vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018

2.1. Nguồn vốn đầu tư phát triển:

a) Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới :Tổng số vốn là 107.860 triệu đồng; Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ 51.000 triệu đồng, vốn ngân sách tỉnh đối ứng thực hiện 56.860 triệu đồng.

b) Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững: Tổng số vốn ngân sách Trung ương hỗ trợ là 3.169 triệu đồng.

2.2. Nguồn vốn sự nghiệp được phân bổ: 24.366 triệu đồng  trong đó:

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 20.100 triệu đồng.

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững là 4.266 triệu đồng.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ban, ngành tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.  

                                               (T.Trang nguồn QĐ 499/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan