Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long

Ngày 19/3/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số  518/QĐ-UBND về việc phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long.

 

Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch phân khu đô thị Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, tại vị trí khu đất có diện tích 11.883,4m², xã Tân Ngãi, thành phố Vĩnh Long, theo quy hoạch phân khu được duyệt là đất bến bãi, điều chỉnh sang mục đích đất thương mại dịch vụ. (Kèm theo Bản đồ điều chỉnh cục bộ quy hoạch do Sở Xây dựng lập)

            Giao Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long có trách nhiệm sau:

- Giám đốc Sở Xây dựng phối hợp với Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Long  triển khai, thực hiện nội dung điều chỉnh quy hoạch được duyệt theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

- Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với các ngành liên quan và  Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long triển khai các thủ tục về đất đai, đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long chỉ đạo công khai quy hoạch được điều chỉnh theo đúng quy định.

            Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng,  Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vĩnh Long, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Tân Ngãi, Thủ trưởng các tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

            Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành./.

                      H.Thắm (Nguồn Quyết định 518/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan