Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Công nhận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017

Ngày 28/02/2018, Ông Vương Đình Huệ - Phó Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 249/QĐ-TTg về việc công nhận thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017.

Theo Quyết định giao Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long có trách nhiệm công bố và khen thưởng theo quy định.

Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan trực thuộc Chính phủ, Thanh viên ban chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

H. Thắm (nguồn Quyết định số 249/QĐ-TTg)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan