Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Đính chính phụ lục 1 tại khoản 2, Mục II, Điều 1 của Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Ngày 02/3/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 392/QĐ-UBND về việc Đính chính phụ lục 1 tại khoản 2, Mục II, Điều 1 của Quyết  định số 173/QĐ-UBND ngày 26/01/2018 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, cụ thể như sau:

Tại trang số 3, Mục 11 của phụ lục 1. Danh mục quy hoạch phát triển cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 kèm theo Quyết định số 173/QĐ-UBND ngày 26/01/2018, có nêu: "Cụm công nghiệp Tân Bình thuộc ấp Tân Thới, xã Tân Bình, huyện Bình Tân".

Nay đính chính lại cho đúng như sau: "Cụm công nghiệp Tân Bình thuộc ấp Tân Hiệp, xã Tân Bình, huyện Bình Tân".

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Công Thương, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Tài nguyên và Môi trường, Khoa học và Công nghệ, Giao thông vận tải, Lao động Thương binh và Xã hội, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Công ty Điện lực Vĩnh Long, Công ty Cổ phần cấp nước Vĩnh Long, Bưu chính Viễn Thông Vĩnh Long, và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

                                                         T.Trang (nguồn QĐ 392/QĐ-UBND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan