Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Về việc công bố và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh long

Ngày 28 tháng 02 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 384/QĐ-UBND về việc công bố và xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính năm 2017 của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện trên địa bàn tỉnh Vĩnh long.

Theo Quyết định kết quả xếp hạng như sau:

-  Đối với các sở, ban, ngành: Sở Thông tin và Truyền thông (hạng 1), Sở Tài chính (hạng 2), Sở Tư pháp (hạng 3), Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (hạng 4), Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (hạng 4), Sở Khoa học và Công nghệ (hạng 6), Sở Kế hoạch và Đầu tư (hạng 7), Sở Giao thông vận tải (hạng 7), Sở Nội vụ (hạng 9), Sở Công thương (hạng 9), Sở Giáo dục và Đào tạo (hạng 9), Văn phòng UBND tỉnh (hạng 12), Sở Xây dựng (hạng 12), Ban quản lý các Khu công nghiệp (hạng 14), Sở Tài nguyên và Môi trường (hạng 15), Thanh tra tỉnh (hạng 16), Sở Y tế (hạng 17), Sở Lao động, thương bình và Xã hội (hạng 18).

-  Đối với UBND cấp huyện: UBND huyện Tam Bình (hạng 1), UBND huyện Mang Thít (hạng 2), UBND thị xã Bình Minh (hạng 3), UBND huyện Long Hồ (hạng 4), UBND huyện Trà Ôn (hạng 5), UBND huyện Bình Tân (hạng 5), UBND thành phố Vĩnh Long (hạng 7), UBND huyện Vũng Liêm (hạng 8).

Căn cứ kết quả Chỉ số cải cách hành chính năm 2017, các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân cấp huyện tổ chức quán triệt, rút kinh nghiệm, có giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện Chỉ số cải cách hành chính ở những năm tiếp theo.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

            H. Thắm (nguồn Quyết định số 384/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan