Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long khóa IX nhiệm kỳ 2016 - 2021, kỳ họp thứ 7 (bất thường) thông qua Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ngày 01/02/2018, tại UBND tỉnh Vĩnh Long đã diễn ra kỳ họp bất thường Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long thông qua Nghị quyết về việc thông qua đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050

Đồ án quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Vĩnh Long đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 có ý nghĩa rất quan trọng ảnh hưởng đến phát triển kinh tế - xã hội của cả tỉnh. Mục tiêu đến năm 2030, tỉnh Vĩnh Long cơ bản là tỉnh có dịch vụ, công nghiệp và nông nghiệp phát triển toàn diện. Đến năm 2050, tỉnh Vĩnh Long là trung tâm dịch vụ - công nghiệp – nông nghiệp công nghệ cao phát triển cân bằng và bền vững./.

                                          M.Nguyệt

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan