Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Hoa Lan, xã Tân Phú, huyện Tam Bình.

Ngày 24/01/2018, UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 164/QĐ-UBND Điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Trường Mầm non Hoa Lan, xã Tân Phú, huyện Tam Bình.

Điều chỉnh cụ thể tại Khoản 4; Khoản 6 và Khoản 9 Điều 1 của Quyết định số 2064/QĐ-UBND, ngày 15/10/2015 của UBND tỉnh, như sau:       

- Điều chỉnh tổng mức đầu tư (Khoản 9, Điều 1): Chi phí xây dựng; Chi phí thiết bị; Chi phí quản lý dự án; Chi phí tư vấn đầu tư XD; Chi phí khác; Chi phí dự phòng;

- Điều chỉnh địa điểm (Khoản 6, Điều 1): Ấp Phú Mỹ, ấp Phú Yên, ấp Phú Thọ và ấp Phú Long, xã Tân Phú, huyện Tam Bình,  nay điều chỉnh bổ sung Ấp Phú Mỹ, ấp Phú Yên và ấp Phú Long, xã Tân Phú, huyện Tam Bình.

- Điều chỉnh nội dung và quy mô đầu tư (Khoản 4, Điều 1): Đầu tư để đảm bảo đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 về cơ sở vật chất theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo nhằm phục vụ cho việc học tập của khoảng 330 học sinh. Bao gồm các hạng mục:

* Phần xây dựng

- Điểm chính (ấp Phú Mỹ):

+ Xây dựng 02 phòng học;

+ Xây dựng khối hành chánh quản trị - phục vụ học tập và bếp ăn;

+ Xây dựng hạng mục phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật;

+ Cải tạo 03 phòng học hiện trạng.

- Điểm phụ (ấp Phú Yên): Xây dựng 05 phòng học, bếp ăn, hàng rào, sân nền, nhà xe giáo viên, hệ thống PCCC, san lấp mặt bằng và hạ tầng kỹ thuật;.....

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2064/QĐ-UBND, ngày 25/10/2015 của UBND tỉnh.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Anh Tuấn (Nguồn 164/QĐ-UBND)

 

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan