Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 11/01/2018, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ký Quyết định số 63/QĐ-UBND về việc Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà Văn hóa Lao động tỉnh Vĩnh Long.

- Cụ thể điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là 2011 - 2018, thay cho thời gian thực hiện đã phê duyệt là 2011 - 2017.

- Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 2738/QĐ-UBND ngày 23/11/2016 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Long Hồ và thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Anh Tuấn (Nguồn 63/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan