Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Bổ sung chức năng, nhiệm vụ về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh.

Ngày 01/02/2018, Ông Trần Hoàng Tựu Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 241/QĐ-UBND Bổ sung chức năng, nhiệm vụ về ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng của Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh như sau:

Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh Vĩnh Long thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo quy định tại Khoản 2, Điều 5 Quyết định số 05/2017/QĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ, cụ thể:

1. Chỉ đạo công tác điều phối, ứng cứu sự cố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị trực thuộc phối hợp, tuân thủ yêu cầu của Cơ quan điều phối quốc gia trong điều phối, ứng cứu sự cố;

2. Triệu tập, chỉ đạo  Đội ứng cứu sự cố an toàn thông tin mạng tỉnh Vĩnh Long theo đề xuất của đơn vị chuyên trách ứng cứu sự cố;

3. Báo cáo tình hình và xin ý kiến của Ban Chỉ đạo quốc gia qua Cơ quan thường trực về các vấn đề phát sinh vượt thẩm quyền trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; chịu sự chỉ đạo, điều hành của Ban Chỉ đạo quốc gia qua Cơ quan thường trực và Cơ quan điều phối quốc gia.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh; thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ./.

 

Hải Yến (nguồn 241/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan