Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quản lý xây dựng
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Bình Ninh, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình

Ngày  31/01/2018, Ông Lê Quang Trung Phó chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 238/QĐ-UBND  Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Bình Ninh, xã Bình Ninh, huyện Tam Bình, cụ thể tại Khoản 15 Điều 1 của Quyết định số 905/QĐ-UBND, ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh, như sau: 

Điều chỉnh nguồn vốn đầu tư (Khoản 15, Điều 1)

Tại Quyết định

Điều chỉnh

Vốn ngân sách Nhà nước (ngân sách tỉnh hỗ trợ chi phí xây dựng và thiết bị 14,500 tỷ đồng, các chi phí còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Tam Bình).

Vốn ngân sách Nhà nước (ngân sách Trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới là 8,380 tỷ đồng và vốn ngân sách tỉnh 6,120 tỷ đồng để đầu tư phần xây dựng và thiết bị; phần còn lại sử dụng vốn ngân sách huyện Tam Bình).

 

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 905/QĐ-UBND, ngày 03/5/2017 của UBND tỉnh.

Phó chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND huyện Tam Bình, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Tam Bình và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn 238/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan