Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Cổ Chiên, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 02/02/2018, Ông Lê Quang Trung, Phó chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 259/QĐ-UBND Điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kè sông Cổ Chiên, thành phố Vĩnh Long, tỉnh Vĩnh Long.

Cụ thể Quyết định điều chỉnh thời gian thực hiện dự án là 2009 - 2019, thay cho thời gian thực hiện đã phê duyệt là 2009 - 2017.

Các nội dung khác giữ nguyên theo Quyết định số 1380/QĐ-UBND ngày 17/9/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Chủ tịch UBND thành phố, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Hải Yến (nguồn 259/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan