Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

Ngày 01/02/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 96/NQ-HĐND về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030, nội dung điều chỉnh quy hoạch:

a) Đánh giá lại tiềm năng tài nguyên khoáng sản cát sông của tỉnh; đánh giá hiện trạng thăm dò, khai thác; hiện trạng sạt lở bờ. Tài nguyên cát lòng sông tại thời điểm lập điều chỉnh quy hoạch có 17 thân cát với tổng tài nguyên cấp 333 là 125.237.855 m3.

b) Tổng hợp kết quả điều chỉnh quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông giai đoạn 2016 - 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long là 86 khu vực (có 22 khu vực vừa thuộc quy hoạch giai đoạn 2016 - 2020, vừa thuộc quy hoạch đến năm 2025), trong đó:

- Khu vực cấm, tạm thời cấm hoạt động khoáng sản: 19 khu vực, tổng tài nguyên cấp 333: 12.181.862 m3 và trữ lượng cấp 122 là: 744.751 m3;

- Khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng sông giai đoạn 2016 - 2020: Có 37 khu vực, tổng trữ lượng cấp 122 là 31.277.026m3, tổng tài nguyên cấp 333 là: 16.337.590 m3;

- Khu vực quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng cát lòng đến năm 2025: có 32 khu vực, tổng trữ lượng và tài nguyên: 5.350.735 m3 cấp 122 và 58.641.595 m3 cấp 333;

- Khu vực quy hoạch dự trữ tài nguyên cát lòng sông: 20 khu vực, trong đó: có 09 khu vực dự trữ tài nguyên 14.639.431 m3 cấp 333; có 11 khu vực dự trữ tài nguyên không tính tài nguyên diện tích 552,6 ha.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

M.Nguyệt (nguồn NQ số 96/NQ-HĐND)

 

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan