Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Nghị quyết về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030:

Ngày 01/02/2018, Hội đồng nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Nghị quyết số 94/NQ-HĐND về việc về việc thông qua điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030, mục tiêu phát triển:

Giai đoạn 2016 - 2020:

- Duy trì được tốc độ tăng trưởng GRDP liên tục, ổn định và bền vững; nâng cao chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế; tạo sự chuyển biến rõ nét trong chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

- Phấn đấu xây dựng Vĩnh Long trở thành một tỉnh có ngành nông nghiệp theo hướng hiện đại, phát triển bền vững gắn liền với phát triển công nghiệp và dịch vụ, đảm bảo an sinh xã hội.

- Xây dựng Vĩnh Long có ngành dịch vụ, du lịch phát triển mạnh; có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội thiết yếu, từng bước đồng bộ, kết nối tốt với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

- Hoàn thành và nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị.

Định hướng đến năm 2030:

- Đến năm 2025, tỉnh hội đủ điều kiện đạt cơ cấu kinh tế dịch vụ - công nghiệp - nông nghiệp.

- Đến năm 2030, xây dựng trở thành tỉnh phát triển năng động, toàn diện, kinh tế tăng trưởng khá và phát triển bền vững; phát triển một số ngành, lĩnh vực nông nghiệp, công nghiệp đạt tiêu chí là ngành nông nghiệp công nghệ cao và công nghiệp mũi nhọn, công nghiệp sạch; thích ứng tốt với biến đổi khí hậu.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.

M.Nguyệt (nguồn NQ số 94/NQ-HĐND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan