Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Phê duyệt Dự án” Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải.

Ngày 26/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 140/QĐ-TTg Phê duyệt Dự án" Điều tra, đánh giá, phân loại và xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải" (sau đây viết tắt là Dự án) với các nội dung chủ yếu sau đây:

-Mục tiêu tổng quát : Điều tra, đánh giá, phân loại nguồn thải từ ác cơ sở sản xuất, dịch vụ có phát sinh chất thải trên phạm vị toàn quốc (sau đây viết tắt là nguồn thải); trên cơ sở đó, xây dựng cơ sở dữ liệu về nguồn thải đảm bảo đồng bộ, thống nhất và được tích hợp với cơ sở dữ liệu quốc gia về môi trường, đáp ứng yêu cầu cung cấp, chia sẻ thông tin đầy đủ, chính xác, kịp thời, phục vụ có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường.

- Tổ chức thực hiện: Giao Bộ Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức triển khai thực hi6ẹn các nhiệm vụ các Dự án; hướng dẫn, theo dõi, tập huấn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Dự án.

- Theo đó, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký ban hành./.

                                                                  (T.Trang nguồn QĐ 140/QĐ-TTg)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan