Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 8 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long

Ngày 30/01/2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 196/QĐ-UBND về việc Thành lập Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 8 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, gồm các nội dung cụ thể như sau:

I. Tên gọi: Hội đồng thẩm định Kế hoạch sử dụng đất hàng năm của 8 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long (gọi tắt là Hội đồng).

II. Thành phần Hội đồng

1. Chủ tịch Hội đồng: Ông Trần Hoàng Tựu, Phó chủ tịch UBND tỉnh.

2. Phó Chủ tịch Hội đồng: Ông Roãn Ngọc Chiến, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi Trường.

3. Các thành viên

- Ông Nguyễn Văn Hồng Quân - Phó Giám đốc Sở Nội vụ;

- Ông Nguyễn Văn Hiểu - Phó Giám đốc Công An tỉnh;

- Ông Trần Hoài Hiệp -  Phó Giám đốc Sở Xây dựng;

- Ông Nguyễn Văn Còn - Phó Giám đốc Sở Công thương;

- Ông Lê Phước Thiện - Phó Trưởng Ban Quản lý Khu công nghiệp tỉnh;

- Ông Trần Quốc Hợp - Phó Giám đốc Sở Giao thông vận tải;

- Ông Nguyễn Thanh An - Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Ông Võ Thành Vinh - Trưởng ban Doanh trại, Phòng Hậu cần, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh;

- Ông Nguyễn Hoàng Phi - Phó Trưởng phòng Quản lý Giá và Công sản Sở Tài chính;

- Ông Mai Tấn Sĩ - Phó Trường phòng Kinh tế, Sở Kế hoạch và Đầu tư;

- Ông Nguyễn Quốc Phong - Phó Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

- Bà Lê Thị Tuyết Nhung - Trưởng Phòng Kế hoạch Tài chính - Sở Y tế;

- Ông Trần Bình Hoàng - chuyên viên, Sở Giáo dục và Đào tạo;

- Ông Nguyễn Văn Tuấn - Trưởng phòng Kinh tế ngành, Văn phòng UBND tỉnh - thành viên thư ký Hội đồng.

Quyết định này thay thế các Quyết định trước đây không còn phù hợp và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và ban hành.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và thành phố Vĩnh Long, các ông, bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

                                                               (T.Trang QĐ 196/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan