Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2017)

Ngày 30/01/2018, Ông Trần Hoàng Tựu – Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 209/QĐ-UBND về việc Công bố Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần (tính đến ngày 31/12/2017), cụ thể như sau:

1. Văn bản hết hiệu lực toàn bộ: 37 văn bản, gồm 22 Nghị quyết và 15 Quyết định (theo Phụ lục số 1).

2. Văn bản hết hiệu lực một phần: 09 văn bản, gồm 06 Nghị quyết và 03 Quyết định (theo Phụ lục số 2).

Đồng thời, Giao Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện việc đăng công báo và đăng tải trên cổng thông tin điện tử của tỉnh đối với các văn bản hết hiệu lực được công bố tại Điều 1.

Theo đó Phó Chủ tịch UBND tỉnh giao Chánh văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện, cấp xã và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                               (T.Trang QĐ 209/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan