Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030.

Ngày 26/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 173/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển Cụm công nghiệp tỉnh Vĩnh Long đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030

Nhằm mục tiêu tiếp tục thu hút đầu tư và từng bước triển khai theo quy hoạch các cụm công nghiệp trên địa bàn các huyện, thị xã và thành phố đáp ứng nhu cầu phát triển đất phục vụ sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp và thực hiện chủ trương công nghiệp hóa nông nghiệp và nông thôn gắn với tiêu thụ các sản phẩm nông, thủy sản trên địa bàn các địa phương, cụ thể như sau:

- Giai đoạn từ nay đến năm 2020 phát triển 09 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 492,56 ha, gồm: CCN thành phố Vĩnh Long, CCN Phú Long B (huyện Long Hồ), CCN Phước Trường - Phước Thọ (huyện Vũng Liêm), CCN Trung Nghĩa (huyện Vũng Liêm), CCN Thuận An (TX.Bình Minh), CCN Phú An (huyện Tam Bình), CCN Song Phú (huyện Tam Bình), CCN Vĩnh Thành (huyện Trà Ôn), CCN Mỹ Lợi (huyện Trà Ôn),

- Giai đoạn từ sau năm 2020 đến 2030 phát triển 05 cụm công nghiệp với diện tích khoảng 165,49 ha, gồm: CCN Tân Quới (huyện Bình Tân), CCN Tân Bình (huyện Bình Tân), CCN Phú Long A (huyện Long Hồ), CCN Ấp Ba (huyện Mang Thít), CCN Ấp Nhất B (huyện Mang Thít).

Nguồn vốn đầu tư: vốn ngân sách Trung ương, vốn ngân sách địa phương: 298,4 tỷ đồng,vốn từ Doanh nghiệp, vốn khác

            Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 173/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan