Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin khác
Về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều.

Ngày 26/01/2018, Chủ tịch UBND tỉnh đã có Quyết định số 172/QĐ-UBND về việc phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2017 theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều, cụ thể như sau:

            - Tổng số hộ dân trên địa bàn: 279.011 hộ.

            - Tổng số hộ nghèo: 10.355 hộ, tỷ lệ: 3,71%; trong đó, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội: 1.692 hộ.

            Cụ thể:

            + Hộ nghèo theo tiêu chí thu nhập: 8.086 hộ, với 26.762 người.

            + Hộ nghèo thiếu hụt tiếp cận dịch vụ xã hội cơ bản: 2.269 hộ, với 8.088 người.

            - Tổng số hộ cận nghèo: 12.889 hộ, tỷ lệ: 4,62%.

            Số hộ nghèo, hộ cận nghèo được phê duyệt trong quyết định này là cơ sở để thực hiện các chính sách an sinh xã hội và các chính sách kinh tế khác theo quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long năm 2018.

            Chánh Văn phòng UBND tỉnh, thủ trưởng các sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

M.Nguyệt (nguồn QĐ số 172/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan