Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030

Ngày 19/01/2018, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Quyết định số 84/QĐ-TTg về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển đô thị tăng trưởng xanh Việt Nam đến năm 2030, với những nội dung chủ yếu sau đây:

- Mục tiêu tổng quát: Tạo lập và phát triển đô thị tăng trưởng xanh ở Việt Nam nhằm thúc đẩy chuyển dịch mô hình tăng trưởng kinh tế đô thị theo hướng tăng trưởng xanh, nâng cao năng lực cạnh tranh, đảm bảo phát triển kinh tế khu vực đô thị nhanh, hiệu quả, bền vững, góp phần tạo việc làm, xóa đói, giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, nâng cao năng lực chống chịu ứng phó biến đổi khí hậu của hệ thống các đô thị, đóng góp cho cam kết quốc gia về giảm phát thải khí nhà kính.

- Nguồn vốn thực hiện kế hoạch: Kinh phí thực hiện được huy động từ các nguồn: Vốn tài trợ quốc tế và trong nước, vốn vay ODA, vốn doanh nghiệp, vốn ngân sách nhà nước và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

- Tổ chức thực hiện: Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Xây dựng là cơ quan đầu mối, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, các Hội, Hiệp hội chuyên ngành: Tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch tại các địa phương.     

 Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

                                                                      (T.Trang nguồn QĐ 84/QĐ-TTg)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan