Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Cải cách hành chính
Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 23 tháng 01 năm 2018, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 146/QĐ-UBND về việc Ban hành Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 của tỉnh Vĩnh Long. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2018 trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long với những nội dung sau:

Nội dung kiểm tra: Công tác chỉ đạo, điều hành công tác cải cách hành chính; Về cải cách thể chế; Về cải cách thủ tục hành chính; Về cải cách tổ chức bộ máy; Về xây dựng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; Về  cải cách tài chính công; Về hiện đại hóa nền hành chính; Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông.

Hình thức kiểm tra: Kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị theo kế hoạch.

Đơn vị kiểm tra:

+ Cấp tỉnh: Sở Nông nghiệp, Sở Kế hoạch và đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Tư pháp. Thời gian kiểm tra : Quý II,III năm 2018 (thời gian cụ thể sẽ có lịch thông báo sau). Mốc kiểm tra: Từ 01/01/2018 đến thời điểm Đoàn đến kiểm tra.

+ Cấp huyện: Thành phố Vĩnh Long, huyện Bình Minh, huyện Bình Tân, huyện Mang Thít. Đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra ít nhất 3 đơn vị cấp xã thuộc huyện. Thời gian kiểm tra: Quý III, IV năm 2018 (thời gian cụ thể sẽ có lịch thông báo sau). Mốc kiểm tra: Từ 01/01/2018 đến thời điểm Đoàn đến kiểm tra.

Kinh phí kiểm tra: Nguồn kinh phí bảo đảm cho công tác cải cách hành chính được Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ cho Sở Nội vụ năm 2018.

Tổ chức thực hiện: Giao Giám đốc Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai thực hiện kế hoạch.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

           H. Thắm (nguồn Quyết định số 146/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan