Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Tin chuyên ngành
Về việc bố trí trụ sở làm việc cũ của Chi cục thuế thành phố Vĩnh Long tại số 1/A18 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh quản lý, sử dụng.

Ngày 23 tháng 01 năm 2017, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ban hành Quyết định số 144/QĐ-UBND về việc bố trí trụ sở làm việc cũ của Chi cục thuế thành phố Vĩnh Long tại số 1/A18 đường Lưu Văn Liệt, phường 2, thành phố Vĩnh Long cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh quản lý, sử dụng.

Theo Quyết định quy định những nội dung như sau:

-         Diện tích đất: 1.004 m2.

-         Diện tích sàn sử dụng: 977,09 m2.

-         Giá trị quyền sử dụng đất theo sổ sách kế toán là: 1.957.800.000 đồng

-         Nguyên giá nhà và tài sản gắn liền với đất theo sổ sách kế toán là: 1.923.458.484 đồng.

-         Giá trị còn lại nhà và tài sản gắn liền với đất theo sổ sách kế toán là: 1.183.349.411 đồng.

Giao Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long phối hợp Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh thực hiện bàn giao, tiếp nhận và hạch toán tăng, giảm tài sản trên đúng quy định.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Xây dựng, Cục trưởng Cục Thuế tỉnh Vĩnh Long, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày  ký./.

            H. Thắm (nguồn Quyết định số 144/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan