Liên kết web

Hình liên kết

    

Chuyên mục - Quy hoạch kiến trúc
Phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp An Định, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

Ngày 19 tháng 01 năm 2017, Ông Lê Quang Trung – Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Long đã ký ban hành Quyết định số 138/QĐ-UBND về việc phê duyệt dự toán chi phí lập quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp An Định, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long. Quyết định phê duyệt bao gồm những nội dung chính như sau:

- Tên đồ án: Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu công nghiệp An Định, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Địa điểm: Xã An Phước, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long.

- Đơn vị tổ chức lập quy hoạch khu công nghiệp An Định: Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long.

- Quy mô: 200 ha.

- Nguồn vốn: Ngân sách tỉnh.                                         

- Thời gian thực hiện: 2017 - 2019.

- Tổng dự toán chi phí lập quy hoạch phân khu (làm tròn):  2.089.218.000 đồng

Tổ chức thực hiện: Giám đốc Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long triển khai thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Xây dựng, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước Vĩnh Long, Trưởng Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh Vĩnh Long, thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này;

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

           H. Thắm (nguồn Quyết định số 138/QĐ-UBND)

Quay lại In bài viết

Các tin liên quan